Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση στους πελάτες μας σε χρηματοοικονομικά θέματα που τους απασχολούν σε κάθε περίοδο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης). Κύριο μέλημα κατα τον σχεδιασμό των υπηρεσιών μας είναι να εξυπηρετήσουμε με τον πιό αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες των πελατών μας, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων τους, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο τραπεζικό και φορολογικό πλαίσιο.

Παρέχουμε υπηρεσίες όπως:

  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας
  • Στρατηγικός σχεδιασμός (Business Plan)
  • Ανάλυση και παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης
  • Σχεδιασμός πλάνων για τραπεζική χρηματοδότηση και υποστήριξη της επιχείρησης στις διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και στην αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων και των φορέων της
  • Σχεδιασμός και ανάλυση ταμειακών ροών (Cash Flow)
  • Ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών
  • Υποστήριξη σε θέματα πιστωτικού ελέγχου. Διαμόρφωση στρατηγικής με βάση την ποιότητα του πελατολογίου και υλοποίηση ενός προγραμματισμού για την έγκαιρη είσπραξη οφειλών από τους πελάτες της επιχείρησης (αποφυγή επισφαλειών)