Συχνές Ερωτήσεις

Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω συχνές ερωτήσεις.

Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) προκειμένου μία δαπάνη να εκπίπτει από τα κέρδη μίας επιχείρησης, καθώς επίσης και ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα κέρδη μίας επιχείρησης.

Ακολουθούν, με συνοπτική περιγραφή τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4172/2013 τα οποία καταγράφουν τις δαπάνες που εκπίπτουν και τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν των κερδών αντίστοιχα.

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Άρθρο 22-Ν. 4172/2013)
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου (δηλαδή εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση ότι δεν καταγράφονται στο επόμενο άρθρο περί μη εκπιπτόμενων δαπανών) και οι οποίες :

Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου.
Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Τα ως άνω ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30η Ιουνίου του 2014 (παράγραφο 2, άρθρο 72, Ν. 4172/2013). Δηλαδή για επιχειρήσεις που η φορολογική τους περίοδο κλείνει την 31 Δεκεμβρίου αφορά δαπάνες από 1/1/2014 και μετά, ενώ για επιχειρήσεις που η φορολογική τους περίοδο κλείνει την 30 Ιουνίου αφορά δαπάνες από 1/7/2014 και μετά.

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Άρθρο 23-Ν. 4172/2013)
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού.
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26.
Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων.
Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.
Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Φ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών.
Το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.
Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.
Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Οι δαπάνες ψυχαγωγίας, στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό και εκπίπτουν των κερδών.
Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.
Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.
Τα ως άνω ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30η Ιουνίου του 2014 (παράγραφο 2, άρθρο 72, Ν. 4172/2013). Δηλαδή για επιχειρήσεις που η φορολογική τους περίοδο κλείνει την 31 Δεκεμβρίου αφορά δαπάνες από 1/1/2014 και μετά, ενώ για επιχειρήσεις που η φορολογική τους περίοδο κλείνει την 30 Ιουνίου αφορά δαπάνες από 1/7/2014 και μετά.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Μία από τις πρώτες αποφάσεις που καλείστε να πάρετε όταν θέλετε να ιδρύσετε μια επιχείρηση είναι η επιλογή νομικής μορφής. Η επιλογή για τη σύσταση εταιρείας είναι δύσκολη γι’ αυτό είναι χρήσιμο να έχετε κατά νου τα ακόλουθα:

Το είδος της επιχείρησης που θέλετε να ανοίξετε παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή νομικής μορφής. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο ως ατομικές ή άλλες που είναι αποκλειστικά συμμετοχικής μορφής.
Η διάθεσή σας να ρισκάρετε μπορεί να επηρεάσει τη νομική μορφή που θα επιλέξετε. Αν δεν είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε τα κεφάλαιά σας συνίσταται η σύσταση εταιρείας με μορφή Ε.Π.Ε ή Α.Ε ή Ι.Κ.Ε.
Οι άνθρωποι με τους οποίους σκοπεύετε να συνεργαστείτε μπορεί να επηρεάσουν την απόφασή σας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να συνεργάζονται με εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και είναι δύσπιστοι ως προς τις άλλες μορφές εταιρειών, π.χ. προσωπικές.
Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις μπορεί να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή σας. Συγκεκριμένα είδη ευνοϊκής μεταχείρισης αφορούν μόνο τις Ε.Π.Ε ή τις Α.Ε.
Αυτά είναι κάποια από τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορείτε να επιλέξετε νομική μορφή για τη σύσταση μιας εταιρείας, όμως χρήσιμο θα ήταν να ζητήσετε και την επαγγελματική βοήθεια συμβούλου πριν πάρετε την τελική σας απόφαση. Να θυμάστε πάντως ότι η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησής σας δεν σας δεσμεύει επ’ αόριστο. Μπορείτε στο μέλλον να αλλάξετε νομική μορφή, ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες, αν κρίνετε ότι αυτό σας συμφέρει περισσότερο.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εφόσον :

 • Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.
 • Έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
  είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.


2. Ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον :

 • Συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
  έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

3. ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:

 • τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
  τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
  τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
  τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
  τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
  στην κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
  Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανάλογα της υπηκοότητας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για χορήγηση ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο, είναι τα εξής:

 • Για τους Έλληνες απαιτείται η αστυνομική τους ταυτότητα και αποδεικτικό κατοικίας (μισθωτήριο,υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας ή παραχώρησης). Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, υποβάλλεται εξουσιοδότηση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
 • Για τους αλλοδαπούς απαιτείται το διαβατήριο τους αποδεικτικό κατοικίας (μισθωτήριο, υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας ή παραχώρησης). Στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, κατατίθεται φωτοτυπία του διαβατηρίου επίσημα μεταφρασμένη. Εφόσον είναι κάτοικοι Ελλάδας προσκομίζεται και η άδεια παραμονής τους. Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, υποβάλλεται εξουσιοδότηση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Οι δικαιούχοι για τα Οικογενειακά Επιδόματα θα κάνουν την αίτηση Α21 στο taxisnet με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Βασική προϋπόθεση η υποβολή της δήλωσης του τρέχον έτους και αποδεικτικά δεκαετίας μόνιμης και νόμιμης κατοικίας στην Ελλάδα.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Υπόχρεος για την υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 είναι κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταρτίζει συμφωνητικά με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή τρίτο και για οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής. Σημειώνεται ότι συμφωνητικά και διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις ή από υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών, εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τον τρόπο και τον τύπο υποβολής ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει και η αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Για να αποκτήσετε κωδικούς Taxis, θα πρέπει να το κάνετε μόνο μέσω internet.

Συγκεκριμένα κάνουμε τα εξής βήματα:

 1. Μπαίνετε στο site: www.gsis.gr.
 2. Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε "Υπηρεσίες προς Πολίτες" και «Εγγραφή νέου χρήστη» εφόσον δεν έχετε πάρει πότε ξανά κωδικούς από το taxis.
 3. Επιλέγετε «Αρχική εγγραφή» και «Φυσικό πρόσωπο».
 4. Στη φόρμα που εμφανίζεται θα συμπληρώσετε user name και κωδικό (με λατινικούς χαρακτήρες και νούμερα, δικής σας επιλογής, τα οποία τα σημειώνετε) και όποιο άλλο κενό πεδίο είναι με αστεράκι (*).
 5. Στο τέλος πατάτε «Υποβολή». Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εφορία–τμήμα Μητρώου και θα ζητήστε τον κλειδάριθμο. Στην εφορία θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και το ΑΦΜ σας.
 6. Αφού λάβετε τον κλειδάριθμο, θα μπείτε πάλι στο site:www.gsis.gr
 7. Από την επιλογή "Υπηρεσίες προς Πολίτες", θα κάνετε «Ενεργοποίηση λογαριασμού» χρησιμοποιώντας το user name και κωδικό που είχατε σημειώσει, και τον κλειδάριθμο που πήρατε από την εφορία.

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.