Διαχείριση Μισθοδοσίας

Υπολογισμός και τήρηση μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας.

  • Μηνιαίος υπολογισμός μισθών, έκτακτων αμοιβών, υπερωριών, ασθενειών, παροχές σε είδος
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
  • Έκδοση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
  • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ
  • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανα κατηγορία εργαζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
  • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας όλων των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και καταγγελιών σύμβασης (μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
  • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων
  • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών